El triunfo de los Hornos

El triunfo de los hornos - Magú

El triunfo de los hornos - Magú

¡¡Feliz navidad!! (Excepto si eres Pavo, claro…)